Close

[No.12] Souma No.2 Ground LNG Storage Tank

photo: Kenichi Komeiji